Wat verandert er aan kapitaalverminderingen naar aanleiding van het zomerakkoord - Oktav Live Boekhouden

Wat verandert er aan kapitaalverminderingen naar aanleiding van het zomerakkoord?

| | Boekhouden

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd inmiddels gestemd. Zodoende is de pro rata-regel voor kapitaalverminderingen zoals beschreven in het zomerakkoord een feit. We zetten even op een rijtje waarover het gaat:

Oude wetgeving

Bij een kapitaalvermindering kon je kiezen op welk bestanddeel van het kapitaal de vermindering werd aangerekend, wat fiscaal niet onbelangrijk was. Een terugbetaling van kapitaal werd immers niet als een dividend beschouwd en was dus niet onderworpen aan roerende voorheffing, indien voldaan werd aan twee voorwaarden:

  • de terugbetaling moest gebeuren ingevolge een beslissing tot vermindering van het kapitaal;
  • de terugbetaling moest voortkomen uit (het gedeelte van) het kapitaal dat gevormd was door werkelijk gestorte inbrengen van de aandeelhouders van de vennootschap.

Nieuwe wetgeving

Met de nieuwe wetgeving kan de vennootschap niet meer kiezen op welk deel van het kapitaal de kapitaalvermindering van toepassing is. Een terugbetaling van kapitaal wordt voortaan aan roerende voorheffing onderworpen in verhouding van het aandeel van de nog aanwezige belaste reserves in het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves buiten het kapitaal en verhoogd met de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves (pro rata-opdeling).

De reden hiervoor is dat kapitaalverminderingen moeten beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften om van roerende voorheffing te zijn vrijgesteld. Er wordt geacht niet aan deze voorwaarde te zijn voldaan indien nog belaste reserves aanwezig zijn in de vennootschap.

Daarbij moet nog uitdrukkelijk worden vermeld dat er nog een aantal belangrijke nuances zijn. Zo zal de overgangsregeling voor liquidatieboni blijven bestaan. Op kapitaalverminderingen in het kader van deze zogenaamde interne liquidatieregeling zal de pro rata aanrekening dus niet van toepassing zijn. Voor de eerder fiscaaltechnische pro rata berekening in een concreet geval neem je best contact op met je adviseur.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 januari 2018 en is van toepassing op kapitaalverminderingen waartoe wordt beslist door een algemene vergadering vanaf één 1 januari 2018.

Conclusie

Het principe van de pro rata aanrekening is niet geheel vreemd. Andere landen, zoals Luxemburg, kennen dit principe al veel langer. De gelijktijdige toepassing van de proportionaliteitsregel en de rangregeling in combinatie met een selectie aan kwalificerende reserves vereist wel een transparante en duidelijke wetgeving, een moeilijke uitdaging voor onze regering!

Wens je meer informatie?

Bert Lutin - Partner Tax & Legal - bert.lutin@moorestephens.be