Bespaar belastingen in je onderneming met een tantième - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

Bespaar belastingen in je onderneming met een tantième

| | Fiscaliteit

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt soms dat een vennootschap vooraf te weinig heeft betaald en achteraf nog moet bijbetalen. Indien alle optimalisatiemogelijkheden reeds uitgeput zijn, is hier geen ontkomen aan. Toch is het niet te laat om te ontkomen aan die hoge aanslag. Als laatste redmiddel kan je namelijk de belastingdruk van je vennootschap wat verminderen door een tantième toe te kennen.

Wat is een tantième?

Een tantième is (een deel van) de winst van je vennootschap dat op de jaarvergadering wordt toegekend aan de bestuurders of zaakvoerder(s). Het maakt hierbij niet uit of zij aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Een tantième lijkt vergelijkbaar met een dividend omdat dit ook een winstuitkering is die in de algemene vergadering wordt beslist. Maar er is wel degelijk een verschil tussen deze twee.

Als een dividend wordt toegekend krijgen alle aandeelhouders van de onderneming een gelijk deel op basis van hun aandelenbezit.

Een tantième hoeft echter niet gelijk verdeeld te worden. De algemene vergadering kan de ene bestuurder een tantième geven terwijl de andere niets of minder krijgt. De basisfilosofie van een tantième is immers het toekennen van een bonus voor geleverde prestaties.

Een tantième wordt in hoofde van de zaakvoerder of bestuurder beschouwd als een bijkomend loon waardoor het aftrekbaar is bij de vennootschap. Dit is anders bij een dividend, dat beschouwd wordt als een vergoeding van het kapitaal en dat dus geen aftrekbare kost voor de onderneming vormt. De persoon die het dividend ontvangt dient dit als een roerend inkomen aan te geven in de personenbelasting, zelfs nadat er roerende voorheffing werd ingehouden[1].

Wat is het tijdstip van aftrek als kost en belastbaarheid?

Voor de vennootschap die de tantième uitkeert, wordt de aftrekbare kost aangemerkt in het jaar waarop de tantième betrekking heeft (niet in het jaar waarin de tantième wordt toegekend).

Voor de bestuurder of zaakvoerder is de tantième belastbaar in het jaar waarin deze wordt toegekend of belastbaar wordt gesteld.

Voorbeeld 1

Maaike is zaakvoerder van een vennootschap die een winst vóór belastingen realiseert van €50.000 per 31 december 2017. Tijdens de algemene vergadering op 1 mei 2018 wordt er aan Maaike een tantième van €15.000 toegekend.

De vennootschap zal dus voor boekjaar 2017 slechts op een winst van €35.000[2] belasting betalen.

Deze tantième zal bij Maaike worden belast in de personenbelasting van aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Optimalisatie

Als je al een loon opneemt uit je onderneming, dan heeft een tantième het nadeel dat het bij je andere bezoldigingen als bedrijfsleider gevoegd wordt. Dat wil vaak zeggen dat het tantième dan wordt belast aan het hoogste tarief in de personenbelasting. Ook zal je 3 jaar later meer sociale bijdragen betalen.

Om hierop in te spelen zou je kunnen overwegen om je ‘gewone’ loon als zaakvoerder evenredig te laten dalen.

Je zou ook het tantième betaalbaar kunnen stellen over verschillende kalenderjaren aangezien een tantième privé maar belastbaar is in het jaar dat je deze toegekend krijgt[3].

Het is wel belangrijk om dit uitdrukkelijk neer te schrijven in de notulen van de algemene vergadering.

Voorbeeld 2

We gaan uit van dezelfde situatie als in voorbeeld 1. In de notulen van de algemene vergadering wordt nu beschreven dat het tantième betaalbaar is als volgt:

  • €5.000 op 1 juni 2018
  • €5.000 op 2 januari 2019
  • €5.000 op 10 februari 2020

Het toegekende tantième van 1 mei 2018 dat €15.000 bedraagt, zal gespreid belast worden bij Maaike als volgt:

  • €5.000 in inkomstenjaar 2018
  • €5.000 in inkomstenjaar 2019
  • €5.000 in inkomstenjaar 2020

Ook al is er nu sprake van een gespreide belastbaarheid, het tantième blijft bij de onderneming van Maaike voor het volledige bedrag aftrekbaar als kost in boekjaar 2017.

Loon systematisch vervangen door een tantième is niet slim

Zoals gezegd kan je bij de toekenning van een tantième de belastbaarheid van een deel van de winst van je onderneming opschuiven in de tijd. Je zou kunnen denken dat het in dit geval gunstig is om geen ‘gewoon’ maandelijks loon meer uit te keren maar jezelf met elke jaarvergadering een tantième toe te kennen. Je moet dan elke keer pas een jaar later de belastingen betalen op dat deel van de winst. In theorie kan het, maar dit is echter niet zo’n goed idee omdat het onverwachte gevolgen met zich kan meebrengen.

Zo is er een maandelijkse bezoldiging vereist als je vennootschap in eigen voordeel deze verzekeringen heeft afgesloten:

  • Een verzekering gewaarborgd inkomen
  • Een IPT-verzekering
  • Een hospitalisatieverzekering

De hoogte van je maandelijkse bezoldiging is daarbovenop cruciaal voor het maximaal te verzekeren bedrag als je onderneming op jouw hoofd een IPT-verzekering en/of verzekering gewaarborgd inkomen afsluit.

Conclusie

Het is heel interessant om in bepaalde gevallen een tantième toe te kennen om de vennootschapsbelasting wat te beperken. Zeker als de resultaten van je onderneming heel erg verschillen van jaar tot jaar. In dit geval kan het interessant zijn om de winsten in de goede jaren wat af te romen en in de magere jaren de bezoldiging wat te laten zakken. Hou er wel rekening mee dat een tantième fiscaal als een bijkomende bezoldiging wordt beschouwd waarop je persoonlijk belasting en sociale bijdragen moet betalen.

Wens je meer informatie?

Nathalie Maes - Partner - nathalie.maes@moorestephens.be


[1] Tenzij de 4% bijkomende heffing wordt ingehouden bovenop de roerende voorheffing van 21%

[2] Daarbij abstractie makend van verworpen uitgaven en bepaalde fiscale aftrekken

[3] Zie artikel 204,3° WIB’92