kleding

Kledij kopen op naam van de vennootschap: waar wringt het schoentje?

| | Fiscaliteit

Situatie: Jef, notaris van beroep, koopt ieder jaar twee volledige maatpakken. Aangezien hij deze in zijn professioneel leven draagt, laat hij ze - op naam van de vennootschap - op factuur zetten. Hoe zit het met de aftrekbaarheid van deze gemaakte kosten? En is de BTW op deze factuur recupereerbaar?

Aftrekbaarheid inzake vennootschapsbelasting

Om de aftrekbaarheid inzake vennootschapsbelasting te beoordelen, moeten we eerst en vooral een onderscheid maken tussen specifieke en niet-specifieke beroepskledij. Onder specifieke beroepskledij verstaan we onder meer uniformen, zoals die van een politieagent, een piloot of een brandweerman. Ook een advocatentoga is een voorbeeld van specifieke beroepskledij. Het beroep in kwestie kan, kortom, niet uitgeoefend worden indien men niet over deze specifieke kledij beschikt. Ook is het mogelijk dat het kledingvoorschrift is opgelegd door reglementering of collectieve arbeidsovereenkomst. Het gaat dus om specifieke kledij, aangepast aan het beroep van de drager. De kosten van dit soort specifieke beroepskledij zijn 100% aftrekbaar, op voorwaarde dat de kledij niet als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij gezien kan worden.

In het voorbeeld hierboven gaat het over de kostuums die notaris Jef voor zijn werk draagt. Kostuums kunnen echter wel gebruikt worden voor andere doeleinden dan louter professionele, bijvoorbeeld als stads- of vrijetijdskledij, en zijn dus geen specifieke beroepskledij. Ook al draagt Jef het kostuum tijdens het uitoefenen van zijn beroep, het feit dat hij het ook op zaterdag kan dragen om naar een trouwfeest te gaan, zorgt er voor dat dit niet specifieke beroepskledij is en dus NIET aftrekbaar inzake vennootschapsbelasting.

Daarmee is de discussie evenwel nog niet afgesloten. Twee vragen blijven over. Heeft het zin om het kostuum toch via de vennootschap te kopen, ook al is deze kost fiscaal niet aftrekbaar? En zo ja, zal de fiscus dit bij een controle aanvaarden?

Antwoord op de eerste vraag is vrij eenvoudig: ja, het blijft fiscaal zinvol om dan toch het kostuum via de vennootschap aan te kopen. Ook al is deze kost fiscaal niet aftrekbaar in de vennootschap, toch blijft dit interessanter dan de aankoop te doen met privé gelden. Reden: om privé te kunnen aankopen moeten we eerst personenbelasting en sociale bijdragen betalen om geld van de vennootschap naar privé te krijgen.

De tweede vraag dan: zal de fiscus dit aanvaarden? Antwoord hierop is: neen. We stellen in de praktijk bij fiscale controles heel vaak vast dat de fiscus dit niet als een “verworpen beroepskost” beschouwd, maar als een “voordeel in natura” waarop dan door “Jef” effectief personenbelasting en sociale bijdrage moet worden betaald. De rechtspraak is iets soepeler, maar verdeeld. Niet-specifieke beroepskledij, zoals een maatpak, door de vennootschap laten betalen, is dus iets voor “durvers”.

Volledigheidshalve wil ik nog even meegeven dat motorkledij, gekocht in een gespecialiseerde motorkledijzaak, 100 % aftrekbaar is. Hetzelfde geldt voor kledij gedragen door winkelpersoneel, die afkomstig is uit de winkel en op de werkvloer, na de dagtaak, wordt achtergelaten.

Is de BTW op het kostuum recupereerbaar?

Standpunt van de fiscus hier is heel duidelijk: neen. BTW is niet aftrekbaar (recupereerbaar) op goederen en diensten die een btw-belastingplichtige gebruikt voor zijn privé-doeleinden of voor privé-doeleinden van zijn personeel, of meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit. De Administratie gaat er van uit dat de BTW op kosten voor kledij in beginsel niet aftrekbaar is, aangezien er moet worden van uitgegaan dat deze kosten intrinsiek steeds een privé-karakter vertonen. Aftrek is bijgevolg uitgesloten voor de BTW op de aankoop van stads-, avond, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij. Er is enkel recht op aftrek voor de BTW op specifieke beroepskledij, die eveneens inzake inkomstenbelasting aftrekbaar is.