Kleine attenties en btw: hoe zat het ook alweer? - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit relatiegeschenk

Kleine attenties en btw: hoe zat het ook alweer?

| | Fiscaliteit

Indien je iets gratis wegschenkt, is dit meestal niet zonder btw-gevolgen. Ofwel verlies je het recht op btw-aftrek, ofwel word je geacht het weggeschonken goed aan jezelf te hebben verkocht (zgn. ‘onttrekking’), met verschuldigdheid van de btw tot gevolg. In bepaalde gevallen wordt evenwel in een uitzondering voorzien. Als geheugensteuntje heeft de fiscus recent een circulaire gepubliceerd waarin zij de belangrijkste btw-aandachtspunten in dit verband samenvat.

Handelsmonsters en staaltjes

Het gratis uitdelen van handelsmonsters wordt in de btw-wetgeving expliciet uitgesloten van de verplichting tot onttrekking. De btw geheven op de aankoop- of kostprijs is dus volledig aftrekbaar.

Reclameartikelen

De btw op de aankoop van voorwerpen zoals balpennen en sleutelhangers die niet door de belastingplichtige worden verkocht of geproduceerd, maar die gratis worden uitgedeeld met als doel de naamsbekendheid van de onderneming te vergroten, is onder bepaalde voorwaarden eveneens aftrekbaar. Deze voorwaarden liggen in lijn met de voorwaarden inzake de (100%) aftrekbaarheid voor directe belastingen en kunnen als volgt worden samengevat:

  • De voorwerpen zijn gebruiksgoederen. Verbruiksgoederen (bv. pralines met de naam van het bedrijf) kunnen niet aangemerkt worden als reclameartikelen;
  • De voorwerpen hebben een geringe waarde. Waardevolle artikelen vallen hier dus niet onder;
  • De voorwerpen dragen op blijvende wijze de benaming, de afkorting, het logo of het handelsmerk van de schenkende onderneming;
  • De voorwerpen zijn bestemd voor een zeer grote verspreiding.

Handelsgeschenken

De btw met betrekking tot de aankoop van handelsgeschenken is slechts aftrekbaar wanneer het geschenk een geringe waarde heeft. Dit is het geval wanneer de waarde van het geschenk lager is dan € 50 exclusief btw.

Met de publicatie van deze circulaire wordt er een bijkomende voorwaarde opgelegd: het recht op aftrek van btw wordt namelijk slechts toegestaan voor één geschenk per beroepsrelatie per kalenderjaar. Meerdere geschenken met een waarde lager dan € 50 (exclusief btw) die binnen hetzelfde kalenderjaar aan dezelfde persoon worden gegeven, komen dus niet langer (allemaal) in aanmerking voor het recht op btw-aftrek, zelfs niet als de totale waarde van de verschillende geschenken minder dan € 50 bedraagt.

De tolerantie geldt enkel voor het schenken van goederen en niet voor diensten. De enige uitzondering hierop is het wegschenken van een Single Purpose Voucher die als voorwerp een dienstprestatie heeft (bv. een bioscoopticket).

Geschenken aan het personeel

Geschenken die naar aanleiding van een bepaalde gelegenheid, zoals Nieuwjaar of Sinterklaas, aan personeelsleden of aan hun kinderen worden geschonken kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van een volledig recht op btw-aftrek. In het verleden werd de btw-aftrek toegestaan wanneer het geschenk kwalificeerde als aftrekbaar collectief sociaal voordeel voor de inkomstenbelastingen. Met andere woorden, als het om gelegenheidsgeschenken ging die door de werkgever werden uitgedeeld naar aanleiding van een gebeurtenis die niet rechtstreeks in verband stond met de beroepswerkzaamheid (bv. Kerstmis en Sinterklaas), en de kosten van deze geschenken in hoofde van de werkgever als beroepskost voor de inkomstenbelasting werden aanvaard, dan mocht ook de btw in aftrek worden gebracht. Nu lijkt de btw-administratie zelf “eigen” voorwaarden op te stellen:

  • Het geschenk wordt uitgedeeld aan alle personeelsleden of aan alle kinderen van personeelsleden. In dit laatste geval mag een leeftijdsvoorwaarde opgelegd worden;
  • De waarde van het geschenk is lager dan €50 (exclusief btw).

Ook hier wordt het recht op btw-aftrek, naar analogie met de handelsgeschenken, slechts toegestaan voor één geschenk per personeelslid en per kind per kalenderjaar. Merk op dat grensbedrag werd opgetrokken van €35 naar €50, althans toch voor btw-doeleinden.

Goederen voor slachtoffers van rampen

Wanneer een belastingplichtige goederen wegschenkt aan slachtoffers van een ramp, diende hij tot voor kort een onttrekking te verrichten wanneer de aankoopprijs of de normale waarde van het goed het bedrag van €50 overschreed. De nieuwe circulaire schaft deze beperking af. Men kan dus voortaan vanuit btw-oogpunt onbeperkt vrijgevig zijn ten aanzien van slachtoffers van rampen.

Voedseloverschotten

Sinds enkele jaren kunnen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden voedseloverschotten weggegeven zonder dat zij hierbij het recht op btw-aftrek verliezen of hiervoor een btw-belaste onttrekking moeten verrichten.

Deze tolerantie is enkel van toepassing op het gratis verstrekken van voedseloverschotten. Dit houdt in dat het moet gaan om voedselproducten voor menselijke consumptie die onderworpen zijn aan een verlaagd btw-tarief (6% of 12%) en die omwille van commerciële redenen niet meer (kunnen) worden verkocht. Bovendien geldt de tolerantie enkel wanneer de voedseloverschotten geschonken worden aan erkende Voedselbanken, lokale besturen (bv. OCMW’s) of lokale caritatieve instellingen die de producten op hun beurt gratis verdelen onder hulpbehoevenden.

Wens je meer informatie?

Els Van Rompaey - Manager Tax & Legal - els.vanrompaey@moorestephens.be