Nieuwe btw-cafetariaregeling toegelicht - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Nieuwe btw-cafetariaregeling toegelicht!

| | Fiscaliteit

Onder deze cafetariaregeling verstaan we de administratieve regeling die omgaat met de uitbating van een ‘cafetaria’ door bepaalde btw-belastingplichtigen die van btw vrijgestelde activiteiten verrichten. De uitbating van een dergelijke drank- of eetgelegenheid is in principe aan de btw onderworpen. Echter, in bepaalde situaties was die uitbating ook van btw vrijgesteld. Via een nieuwe administratieve beslissing wordt deze administratieve regeling vernieuwd (Adm. besl. nr. E.T. 130.298 van 12 september 2016).

Situering van de problematiek

Het verschaffen van spijzen en dranken voor het verbruik ter plaatse is een dienst die aan de btw is onderworpen in hoofde van de persoon die deze activiteit verricht. De belastbaarheid van deze activiteit staat los van de vraag naar het winstoogmerk ervan.

In essentie heeft de activiteit van het verschaffen van spijzen en dranken voor het verbruik ter plaatse ook niets te zien met de activiteiten zoals die zijn bedoeld in art. 44 §2 WBTW en de daar bedoelde vrijstellingen. Echter, het belasten van de ‘cafetaria-activiteiten’ in hoofde van dergelijke vrijgestelde btw-belastingplichtigen zou tot ongewilde en te complexe situaties kunnen leiden. De btw-administratie voorziet in een ‘administratieve tolerantie’ waarbij mits het naleven van bepaalde voorwaarden dergelijke uitbating van een cafetaria ook van btw wordt vrijgesteld. Deze administratieve tolerantie werd per administratieve beslissing in een nieuw jasje gestoken. Hoe werkt deze regeling nu?

Nieuwe regeling: modern jasje en uitbreiding

Onder de (ver)nieuw(d)e regeling blijft als uitgangspunt uiteraard behouden dat de uitbating van een drank- of eetgelegenheid van btw blijft vrijgesteld mits deze uitbating bijkomstig is bij de door de nagenoemde btw-belastingplichtige verrichte vrijgestelde handelingen en de toepassingsvoorwaarden cumulatief zijn voldaan:

  1. de uitbating van de drank- of eetgelegenheid gebeurt door één van de volgende btw-belastingplichtigen: ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of dergelijke instellingen; instellingen die bejaardenzorg of de gehandicaptenzorg tot doel hebben; exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding; exploitanten van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen; organisatoren van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, concerten of conferenties;
  2. de exploitatie van de drank- of eetgelegenheid geschiedt op de site van de inrichting waar de vrijgestelde handelingen worden verricht;
  3. de vrijgestelde hoofdhandelingen vormen een overwegend deel van de door de betrokken inrichting verrichten handelingen. Dit betekent dat het totaalbedrag van de vrijgestelde handelingen groter is dan het totaalbedrag van de overige verrichte belaste evenals vrijgestelde handelingen (met inbegrip van de drank- of eetgelegenheid) (dit is een belangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied i.v.m. de huidige regeling);
  4. de drank- of eetgelegenheid is slechts toegankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn van de bedoelde vrijgestelde diensten, hun bezoekers of genodigden, en voor het personeel van die inrichting. Deze voorwaarde is voldaan wanneer de drank- of eetgelegenheid niet toegankelijk is buiten de openingsuren van de inrichting én niet rechtstreeks toegankelijk is van buiten af. Eventueel kan het voldoen van deze voorwaarde ook nog worden aangetoond aan de hand van andere feitelijke elementen;
  5. de ontvangsten uit de uitbating van de drank- en eetgelegenheid bedragen niet meer dan 10% van de omzet van de vrijgestelde handelingen van de betrokken inrichting. Een éénmalige overschrijding met 10% (dus tot maximum 11%) van de omzet per periode van vijf opeenvolgende kalenderjaren wordt hier buiten beschouwing gelaten (er is dus geen sprake meer van de drempel voor de kleine ondernemingsregeling, noch van enige restrictie betreffende concurrentieverstoring).

In vergelijking met de bestaande regeling onder de nieuwe regeling zijn de aard van de maaltijden en het feit dat de betrokken inrichting ook belaste werkzaamheden verricht niet langer van belang.

Wanneer aan één van de voormelde voorwaarden niet langer is voldaan, vervalt de tolerantie vanaf het volgende kalenderjaar.

Deze nieuw uitgewerkte regeling zal in werking treden op 1 januari 2017.

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met je Oktav boekhouder.