Voordeel alle aard voor smartphone vermijden met split bill-regeling NIEUWS - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

Voordeel alle aard voor smartphone vermijden met split bill-regeling

| | Fiscaliteit

Als de werkgever aan de werknemer kosteloos een mobiele telefoon, tablet, telefoonabonnement of data-abonnement geeft en de werknemer dit mag gebruiken voor privédoeleinden, dan is dit een belastbaar voordeel van alle aard. Sinds begin 2018 zijn er forfaitaire bedragen voor deze voordelen, maar in sommige gevallen kan een voordeel alle aard vermeden worden.

Forfaitaire voordelen alle aard vanaf 2018

Meestal ligt er voor dergelijke voordelen alle aard een forfaitair bedrag vast. Voor een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon, tablet, telefoonabonnement of data-abonnement bestond er tot voor kort geen forfait. De voordelen moesten worden gewaardeerd aan hun ‘werkelijke waarde’ in hoofde van de ontvanger. Vanaf 1 januari 2018 is dit aangepast en zijn volgende forfaits vastgelegd op jaarbasis:

  • Kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon of tablet: €36
  • Kosteloos ter beschikking gesteld telefoonabonnement (mobiel of vast): €48
  • Kosteloos ter beschikking gestelde internetverbinding (mobiel of vast): €60

Het bedrag van €60 voor bovenstaande internetverbinding geldt ongeacht het aantal toestellen dat van de internetaansluiting gebruik maakt.

Deze aanpassing kwam er om verschillende redenen. De bestaande forfaits (voornamelijk op vlak van sociale zekerheid) konden niet altijd als marktconform beschouwd worden en stemden niet meer overeen met de werkelijkheid. Er bestond ook geen afstemming tussen de verschillende instanties zoals bv. tussen sociale zekerheidsinstantie en fiscus. Met deze wijziging, en met een aantal nieuwe (lagere) forfaits, is er een harmonisatie en een verduidelijking van de regels gekomen.

Belangrijk om te melden is dat de bedragen in sommige gevallen samengeteld moeten worden. Voorbeeld: een gratis ter beschikking gestelde mobiele telefoon met telefoonabonnement en data-abonnement komt in totaal op een voordeel alle aard van €144 (€36 + €48 + €60).

Geen voordeel alle aard in sommige gevallen

Als de ter beschikking gestelde tools enkel voor professioneel gebruik zijn, dan zal er geen voordeel alle aard aangerekend worden. Dit is ook het geval als er een systeem bestaat waarbij de werknemer het volledige privégebruik op zich neemt (vastgesteld volgens een realistisch systeem). Dit noemen we de split bill-regeling, waarbij de werkgever de kosten enkel ten laste neemt voor zover deze niet boven een bepaalde limiet gaan. Het bedrag dat boven de limiet gaat, wordt gefactureerd aan de ontvanger.

De minister van Financiën heeft bovenstaande recent bevestigd. Hij bevestigde nog meer dat er in deze situatie ook geen voordeel aangerekend wordt voor het ter beschikking gestelde toestel. Dit werd vroeger, toen er nog geen forfaits waren, ook bevestigd door de rulingcommissie. Omdat in dit geval het privégebruik van de mobiele telefoon niet ten laste is van de werkgever, moet er dus ook geen belastbaar voordeel voor het toestel zelf betaald worden. Deze verrassende maar duidelijke uitspraak is in het voordeel van de belastingplichtige en is dus zeker positief.

De limiet waarboven elk gebruik als privégebruik aanzien wordt (€6,50 belwaarde en 1,5 gigabyte/maand in het geval dat aan de minister werd voorgelegd), moet wel vastgesteld worden overeenkomstig bepaalde normen en criteria en moet ook afgestemd zijn op de werkelijkheid. Zo werd vroeger door de rulingcommissie soms beslist dat een bepaalde regeling niet ‘realistisch’ was omdat bleek dat de gebruikers niet over de vastgestelde limiet gingen en er dus nooit sprake was geweest van privéfacturatie.

Wens je meer informatie?

An Lettens - Director Tax & Legal - an.lettens@moorestephens.be