Winstpremie uitkeren aan werknemers: hoe gaat dat in zijn werk? NIEUWS - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Winstpremie uitkeren aan werknemers: hoe gaat dat in zijn werk?

| | Fiscaliteit

Het werd al aangekondigd in het Zomerakkoord en nu is de wet ook daadwerkelijk van kracht. Vanaf 1 januari 2018 kan je als onderneming een winstpremie uitkeren aan je medewerkers. Dit wil zeggen dat je op een flexibele en eenvoudige manier een deel van de winst als bonus aan je werknemers kan toekennen in de vorm van een premie (een vastgestelde som of een percentage van hun loon) zonder dat ze stemrecht krijgen in de onderneming.

Begrip winstpremie en voorwaarden

De winstpremie is een premie die uitgekeerd wordt in speciën indien de vennootschap beslist om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar uit te keren aan haar werknemers (bedrijfsleiders zijn uitgesloten).

De bepalingen inzake de winstpremie zijn door de programmawet van 25 december 2017 ingevoerd in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. De naam van de wet werd aangepast naar “"Wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers".

Het is geen verplichting om de winstpremie toe te kennen, dit beslist de werkgever zelf. Evenals het feit of de winstpremie het volgende jaar ook wordt toegekend. Dit kan niet opgeëist worden door de werknemer.

In de wet staat uitdrukkelijk beschreven dat de winstpremie niet mag worden toegekend ter vervanging van premies, verloning, voordelen in natura of van eender welk voordeel. De winstpremie is een extra premie die eenzijdig wordt uitgekeerd en geniet van een eigen fiscaal en sociaal gunstig regime. Hiermee wil de wetgever vermijden dat een deel van de gewone verloning wordt uitbetaald onder de vorm van deze premie.

Gecategoriseerde en identieke winstpremie

Er bestaan twee soorten winstpremies, de “gecategoriseerde” en de “identieke” winstpremie.

De “gecategoriseerde” winstpremie is verschillend voor elke categorie van werknemers maar kan enkel toegekend worden door middel van een ondernemings-cao of (indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming) door middel van een toetredingsakte (te vergelijken met de procedure tot invoering van een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus in het kader van cao 90, de zgn. “loonbonus”).

Bij de “identieke” winstpremie is het bedrag of percentage van het loon voor elke werknemer gelijk. De premie kan op een eenvoudige manier uitgekeerd worden door een beslissing van de algemene vergadering.

Het is ook de gewone of buitengewone algemene vergadering met meerderheid van stemmen die beslist of een identieke winstpremie wordt uitgekeerd. De notulen van deze vergadering moeten minstens volgende zaken bevatten:

  • Het identieke bedrag van de winstpremie of het identieke percentage van het loon dat aan de werknemers wordt uitgekeerd;
  • De berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt vastgelegd indien hiervoor geopteerd wordt;
  • De toekenningsregels die in aanmerking moeten genomen worden indien er wordt voorzien in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan maar in een anciënniteit van maximaal één jaar worden voorzien;
  • De berekeningswijze pro rata temporis van het bedrag van de winstpremie in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst behoudens wegens dringende reden ten laste van de werknemer.

Werknemers moeten door de werkgever schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning en de modaliteiten van de identieke winstpremie.

Bedrag van de winstpremie

Het totale bedrag van de winstpremie mag maximum 30% van de totale brutoloonmassa bedragen bij afsluiting van het desbetreffende boekjaar.

Behandeling inzake sociale zekerheid

Doordat de winstpremie voor de toepassing van de sociale bijdragen niet aanzien wordt als loon, zijn er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd.

De werknemer moet enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07% betalen op de winstpremie (nieuw artikel 38, § 3 septies van de wet 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).

Fiscale behandeling

In hoofde van de werknemer is de winstpremie onderworpen aan een belasting van 7% (belasting gelijkgesteld met de inkomstenbelasting). De inhouding ervan door de werkgever werkt bevrijdend. De winstpremie moet (enkel) vermeld worden in de berekeningsnota bij het aanslagbiljet in de personenbelasting van de betrokken werknemer. In hoofde van de werkgever is de winstpremie niet aftrekbaar en dient deze opgenomen te worden als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting.

Inwerkingtreding

Op 1 januari 2018 zijn de bepaling in verband met de winstpremie in werking getreden. De winstpremies kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Conclusie

Met de winstpremie kan de werkgever een bonus toekennen op de werknemers op een fiscaal en parafiscaal vriendelijke wijze. De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus blijft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelig maar toch kan de identieke winstpremie in bepaalde gevallen de voorkeur genieten. Dit omdat deze kan worden ingevoerd op een administratief heel eenvoudige manier. De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus moet immers steeds bij toetredingsakte worden ingevoegd.

Wens je meer informatie?

Laurie Van Goethem – Manager Tax & Legal – laurie.vangoethem@moorestephens.be

Bert Lutin – Partner Tax & Legal - bert.lutin@moorestephens.be